BUKU PEDOMAN MLP


Pedoman Gerak Badan Pencak Margaluyu Pusat


Pada hakekatnya manusia adalah benda ghaib, maka Ia harus mampu membuktikan dirinya sebagai benda ghaib. Agar anugrah yang telah diberikan Allah SWT tidak mubazir.

Sarigig kudu jeung harti, sarengkak reujeung pikiran, memeh prak sing ati-ati, mun sidik gorengsingkiran

 1. Ulah wantun nyarioskeun kanu sanes sateu acana kahartos sareng kahartos ku salira ku anjeun.
 2. Ulah wantun ngantunkeun padamelan anu wajib.
 3. Ulah ngahanakeun kana cariosan ku anjeun.
 4. Kedah ageung maklum kana kaluputan nu sanes.
 5. Kedah tiasa mener kana salasawios nafsu.
 6. Poma pisan ulah rek aral subaha kedah rido, kedah pasrah, kedah sabar, tawekal anggoning nampi musibat
 7. Poma ulah mungpang kana parentah nagara.
 8. Ulah sombong ieu aing adigung adiguna.
 9. Ulah kagungan manah dir, nguntup, ka pada jalma.
 10. Ulah kumawani ngahina (ngagorengakeun)
  1. ka Guru
  2. ka Ratu
  3. ka Ibu
  4. ka Rama sareng sanesna

Sejalan dan satu pengertian antara Cipta dan pikiran, berlakulah waspada serta hati hati, jika ternyata menghasilkan keburukan segera disingkirkan.

 1. Jangan sekali kali menceritakan sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh diri sendiri
 2. Jangan meninggalkan pekerjaan yang wajib
 3. Tidak mengarang cerita
 4. Harus memiliki rasa welas asih dan mau memaafkan kesalahan orang lain
 5. Harus bisa mengendalikan nafsu
 6. Tabah, sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan maupun musibah
 7. Tunduk dan patuh pada undang undang negara
 8. Jangan sombong adigung dan adiguna
 9. Jangan memiliki rasa tinggi hati (dir) kepada sesama
 10. Jangan berani menentang dan menghina kepada
  1. Guru
  2. Ratu
  3. Ibu
  4. Bapak dan lainya

Budi Pekerti

Setiap orang dilahirkan kedunia dalam keadaan bersih, Diakui kondisi lingkungan dan pendidikan memiliki pengaruh yang significant dalam pembentukan perilaku. Aneka ragam pendidikan menjadikan seseorang memiliki kecerdasan yang tinggi dan wawasan luas. Tetapi tidak menjamin menjadikan seseorang memiliki budi pekerti yang luhur. Keluhuran budi pekerti hanya bisa ditempuh dengan cara pengendalian nafsu. Kunci untuk menjadikan seseorang memiliki budi pekerti luhur terletak pada sejauh mana dapat mengendalikan semua nafsu didalam diri. Gerak Badan Margaluyu Pusat menitik beratkan sistimatika pelatihan dalam bentuk pengendalian nafsu dalam upaya membentuk pribadi yang memiliki keluhuran budi perkerti, serta mengenal jati dirinya.


Kepribadian

Membentuk sejarah hidup yang baik adalah idaman (Margasaluyu), Oleh karena itu waspadalah terhadap keruwetan angan-angan / keinginan. Raihlah keinginan dengan cara yang terhormat dan halal. Gerak Badan Margaluyu Pusat dengan sistimatika pelatihan pengendalian nafsu, Insya Allah diizinkan bisa membentuk seseorang memiliki budi pekerti luhur dan berkepribadian untuk membentuk sejarah hidup yang baik. Oleh karena itu Gerak Badan Margaluyu Pusat bukan ilmu kebathinan melainkan olah kepribadian.

Gerak Badan Margaluyu Pusat adalah wahana untuk mengolah diri pribadi, agar manusia dapat membuktikan dirinya sebagai benda ghaib. Peka terhadap semua unsur yang merugikan diri, serta menetralisir pengaruh buruk yang melingkupi dirinya serta menciptakan sejarah hidup yang baik.