PEDOMAN & KODE ETIK MARGALUYU

MLP ImagesPada hakekatnya manusia adalah benda ghaib, maka Ia harus mampu membuktikan dirinya sebagai benda ghaib. Agar anugrah yang telah diberikan Allah SWT tidak mubazir.


10 Pedoman bagi Warga Margaluyu

Hatur uninga ka putra sadaya, kangge ngajagi kasalametan lahir sareng bathin, mugi kersa ngahartoskeun sareng ngalampahkeun ieu nasehat :

"Sarigig kudu jeung harti, sarengkak reujeung pikiran,
memeh prak sing ati-ati, mun sidik gorengsingkiran"

 1. Ulah wantun nyarioskeun kanu sanes sateu acana kahartos sareng kahartos ku salira ku anjeun.
 2. Ulah wantun ngantunkeun padamelan anu wajib.
 3. Ulah ngahanakeun kana cariosan ku anjeun.
 4. Kedah ageung maklum kana kaluputan nu sanes.
 5. Kedah tiasa mener kana salasawios nafsu.
 6. Poma pisan ulah rek aral subaha kedah rido, kedah pasrah, kedah sabar, tawekal anggoning nampi musibat

 7. Poma ulah mungpang kana parentah nagara.
 8. Ulah sombong ieu aing adigung adiguna.
 9. Ulah kagungan manah dir, nguntup, ka pada jalma.
 10. Ulah kumawani ngahina (ngagorengakeun)
  • ka Guru
  • ka Ratu
  • ka Ibu
  • ka Rama sareng sanesna